családi karriertervezés (empirikus kutatás alapján) family

családi karriertervezés (empirikus kutatás alapján) family (PDF)

2022 • 7 Pages • 570.13 KB • English
Posted June 30, 2022 • Submitted by Cryptonite

Visit PDF download

Download PDF To download page

Summary of családi karriertervezés (empirikus kutatás alapján) family

60 CSALÁDI KARRIERTERVEZÉS (EMPIRIKUS KUTATÁS ALAPJÁN) FAMILY CAREER PLANNING (BASED ON EMPIRICAL STUDY) DR. JUHÁSZ TÍMEA tanácsadó Budapest ABSTRACT Nowadays the question of life-quality plays a more and more significant role in the everyday life of employees. It is especially the balance between work and private life, which receives greater emphasis. Families usually face the question how to plan career if they already have a family. Is it the woman or the man whose career is more important? What compromises can they reach? Is it possible for both parties to make career or maybe the question is not that relevant? Similar questions were conceived by the author, which served as the base of a questionnaire-based research. During the quantitative research both women and men were asked about their opinion regarding the question. The present study brings the attention to some interesting results of the research unbiasedly. The hypothesis, which was conceived in the research – namely that the career of men has priority over the career plans of women- was not justified in the given sample. 1. Bevezetés Napjainkban az életminőség kérdése egyre nagyobb hangsúllyal szerepel a munkavál- lalók életében. Különösen a munka és magánélet összehangolása kap egyre nagyobb sze- repet. Gyakran felmerül a családok életében, hogy hogyan lehet a karriert tervezni, ha már valakinek családja van. Kinek fontosabb a karrierje egy nőnek, vagy egy férfinak, és mi- lyen kompromisszumra tud jutni e tekintetben a két fél? Lehet-e mindkét nemnek karriert építeni, vagy nincs relevanciája a kérdésnek? Ilyen és ehhez hasonló kérdések fogalma- zódtak meg a szerzőben, amelyek egy kérdőíves kutatás alapját szolgáltatták. A kvantitatív vizsgálat során nők és férfiak lettek megszólítva, hogy mi a véleményük a kérdést illetően. A tanulmány e vizsgálat néhány érdekes eredményére hívja fel a fi- gyelmet pártatlanul. A kutatás során megfogalmazott hipotézis, miszerint a családi karrier- tervezés során a férfiak karrierje prioritást élvez a nőkével szemben az adott minta tükré- ben nem nyert bizonyítást. 2. A témához kapcsolódó néhány gondolat A nők tömeges munkaerő-piaci megjelenésének következtében a munka és magánélet összehangolásának kérdése az 1970-es évektől a vizsgálatok tárgyát képezte. Felmerült a kérdés, hogy a nők a családi életüket, illetve a karrierjüket helyezik-e előtérbe. Hazánkban hasonlóan, mint a többi országban, a nők erőteljes munkaerő-piaci részvé- telükkel kettős terhet vállaltak, egyrészt családanyaként is teljesíteni szeretnének, ugyan- akkor a munkájukban és a karrierjükben is vágynak sikerre, amelyek összehangolása azonban nem könnyű feladat. 61 Magyarországon a 60-as és 70-es években végzett szociológiai elemzések a nők és a férfiak tradicionális szerepfelfogására mutattak rá, ám a későbbiekben Pongráczné (2001) vizsgálatai azt igazolták, hogy sok nőt már nem feltétlenül az anyagi kényszerűség terel a munkaerőpiac felé. Ezt támasztották alá Blaskó (2005) kutatásai is, miszerint a nők termé- szetes igénye lehet a munkavállalás, habár a hagyományos családi munkamegosztási sze- repek jellemzően még mindig az alacsonyabb iskolázottsági társadalmi rétegekben népsze- rű (Pongrácz, 2005). Magyarországon azonban hangsúlyozni kell, hogy a nők munkaválla- lásában és karrierépítésében igen nagy döntési szempontot jelent, hogy a nők és a férfiak közötti bérkülönbségek magasak, és ezek a differenciák a gyermekes nők foglalkoztatása esetében még fokozottabban érezhető (Túróczi, 2010).Továbbá a kisgyermekes anyák esetében még nyilvánvalóbb, hogy családi körülményeik miatt ők a kedvezőtlen munka- vállalói jellemzőkkel bíró csoportba tartozónak minősülnek (Bácsné, 2014). Ugyanakkor nemzetközi vizsgálatok felhívták a figyelmet arra, hogy növekszik a fér- fiak bevonása az otthoni teendőkbe, azaz változik az apai szerepek megítélése, és egyre nagyobb a nyomás a férfiakon is, hogy aktív szerepet vállaljanak a gyereknevelésben (Offer, 2014). Hazánkban azért még nem mondható, hogy sok férfi él azzal a lehetőséggel, hogy a gyermekvállalást követően megszakítva karrierjét otthon maradjon a gyermekével (Bencsik–Juhász, 2012). A család, munka, karrier összeegyeztethetőségét vizsgálta Cseh- né (2012) tanulmánya is. A vizsgálat eredményei arra utalnak, hogy bár a nőkre hárul na- gyobb részt a háztartás és a gyerekkel való foglalkozás terhe, az utóbbi években megnőtt a férfiak szerepvállalása a háztartási munkában. Bár külföldön jellemző és teljesen elfoga- dott, nálunk még mindig kevés nőt foglalkoztatnak részmunkaidőben, pedig igény lenne rá, és sokaknak megoldást jelentene (Oláh-Szilágyi, 2012). Miközben a hr szakemberek egyik feladata lenne a munkavállalók motivációjának erősítése például ilyen munkavállaló barát politika megteremtésével (Chovan, 2015). Igaz, Czeglédi–Juhász (2013) vizsgálataiból kitűnik, már a felsőfokú oktatási rendszer- ben tanuló hallgatókat is foglalkoztatja és érinti a munka és magánélet kérdése. A meg- kérdezett diákok bizonyos életszakaszokban eltérően vélekedtek a két terület prioritásáról, ám ha választaniuk kellett volna a két terület között, a többség a családot részesítette volna előnyben és e tekintetben nem különböztek a férfi és a női válaszadók. A mintában szerep- lők életében az iskolát követően a karrier élvezett volna prioritást, majd a húszas éveik vége felé a család, a szülői szerep fontosságát hangsúlyozták, amely prioritás végigkíséri őket egész karrierjük során. Egy egyetemisták körében végzett 2015-ös vizsgálat arra kereste a választ, hogy mi- lyen a karrierorientációjuk és a munkával kapcsolatban mi, ami motiválja. Az eredmények azt mutatják, hogy a 19–24 éves korosztály esetében kiemelt helyen szerepel a biztonság, mind a munkaérték, mind a karrierorientáció esetében (Gergely et al., 2016).Ugyanez a kutatás azt is mutatta, hogy a karrierrel kapcsolatban a megkérdezettek többsége a sikerre, a biztonságra, az elismerésre és a megbecsülésre asszociált (Gergely, 2016). A karrier és a családi élet közötti döntések, és az ezzel járó konfliktusok minden pár- kapcsolatban élő személyt megérint. Mint látható volt, miután a hagyományos szerepek közötti korábbi élesen meghúzható határok mára már elmosódni látszanak, így a nők és a férfiak karrierépítése a családon belül mindkét fél számára megjelenő természetes igény- ként léphet fel. A kérdés azonban, hogy megtalálható-e a kompromisszum a kérdésben, tud-e egy családon belül mindkét fél a hivatásának és a családjának élni oly módon, aho- gyan azt ő elképzeli vagy elvárja. Azaz, létezik-e a családon belüli karriertervezés, és ha igen, milyen tényezők determinálják a szereplők döntéseit. A következőkben e kérdést járja körül a szerző egy általa végzett empirikus kutatás tükrében. 62 3. A kvantitatív kutatás módszertana A családi karriertervezésről szóló felmérés 2014-től kezdődően 2 évig zajlott. A vá- laszadóknak egy internetes kérdőívet kellett kitölteniük, önkéntesen. A kérdőív alapvetően zárt kérdésekből állt, nominális és metrikus skálákra épült. A mintavételezés módja a hó- labda módszer volt, az adott minta tehát nem tekinthető reprezentatívnak. A mintaszám 232 fő lett. A vizsgálat során a kiértékelési módszerek egyváltozós és többváltozós statisz- tikai eljárások voltak, így gyakorisági, átlag- és szóráselemzések, kereszttábla-értékelések, nonparamterikus vizsgálatok történtek. A kutatás során többek között a következő hipotézis kiértékelését végezte el a szerző: Hipotézis A családi karriertervezés során a mintában szereplő férfiak és nők esetében, a férfiak karrierje előnyt élvez a nőkével szemben. A vizsgálatban 232 fő vett részt, amelyből 163 nő, és 69 férfi volt, azaz a nők túlrepre- zentálása volt jellemző, amely tényt nem szabad figyelmen kívül hagyni az eredmények értékelésénél. Életkori megoszlás alapján a 30 év alattiak aránya 47%-os volt, 27,6%-ban 31 és 40 év közöttiek töltötték ki a kérdőívet, míg a maradékválaszolók 40 felettiek voltak. Lakóhely arányában a legtöbb résztvevő (72,4%-ban) a közép-magyarországi régióból származott, illetve az észak-magyarországi régióból (15,1%). A legmagasabb iskolai végzettséget tekintve közel hasonló volt az érettségivel rendel- kezők (47,4%) és a diplomások aránya (49,1%). A családi állapotot vizsgálva 66%-a a megkérdezetteknek valamilyen kapcsolatban élt. Gyermekszámot tekintve közel 60%-uknak a vizsgálatban résztvevőknek nem volt gyer- mekük. A kutatásból kiderült, hogy a nők és a férfiak eltérően vélekednek a tekintetben, hogy ki járul hozzá leginkább a költségekhez a családjukban. A férfi válaszadók úgy vélték 47,8%-ban, hogy ők, míg ez az arány a hölgyeknél 20,2% volt, ám igaz, hogy az egyenlő arányú költségvállalás mindkét nem esetében igen magas % értéket kapott (a férfiak ese- tében 40,6%, míg a nőknél ez az arány 47,9% volt. A Pearson-féle Khi-négyzet próba eredménye igazolta a nemek közötti véleményeltérést e tekintetben (Pearson-féle Khi- négyzet próba:22,708 df: 3 szign.: ,000 p < 0,05). Nem mondható tehát, hogy a minta egy- ségesen azon a véleményen lenne, hogy a családi költségvetésben a férfiak vállalnak na- gyobb szerepet. A személyes karrier fontossága is előkerült a vizsgálat során. A megkérdezettek 74,5%-ának részben, vagy teljesen fontos volt a karrierje. Ezt kérdést egy ötfokozatú Likert-skálán értékelték a válaszadók, ahol az 1-es az egyáltalán nem fontosat, míg az 5-ös a teljesen fontosat jelentette. Felvetődött a kérdés, hogy e tekintetben van-e különbség a nők és a férfiak között. Miután a metrikus változó nem volt normál eloszlású, így a nonpa- rametrikus eljárást választotta a szerző a különbség megvizsgálása céljából. Az eredmény nem mutatott szignifikáns eltérést (Mann-Whitney U teszt: 4991,000 Wilcoxon W: 18356 Z: –1,436 szign.: ,151 p>0,05), igaz a férfiaknál erősebb volt a fontossági jellemző. A karrier kiteljesedésében a válaszadók hasonlóan egy ötfokozatú skálán jelölték, hogy mennyire szeretnének érvényesülni a szakmájukban. Az 1-es az egyáltalán nemet, míg az 5-ös a teljeset jelentette. A mintában szereplők 74,1%-a szeretné szakmailag elérni a cél- jait. Hasonlóan az előző kérdéshez, miután a metrikus változó nem volt normál eloszlású, így a nonparametrikus vizsgálat alapján megállapítható volt, hogy a nők és a férfiak nem különböznek-e kérdésben, igaz a férfiaknál magasabb volt a fontossági átlag (Mann Whitney U teszt: 5458,500 Wilcoxon W: 18824,5 Z: A családi karriertervezés siker tényezőire is válaszolniuk kellett a megkérdezetteknek. A felsorolt lehetőségek közül a három legfontosabbat kellett megjelölniük a válaszadó nak. Az eredményeket az 1. ábra mutatja: 1. diagram. Tényezők 1. diagram. Factors A diagramról leolvasható, hogy a párok közötti kompromisszumkészség és türelem já szik leginkább szerepet a sikeres megvalósításban. Arra a kérdésre, hogy hogyan egyeznek meg a válaszolók, hogy a családban ki csiná hat karriert, 86,2%-a a mintának úgy nyilatkozott, hogy mindenki maga döntheti el, hogy a karrierjében hogyan teljesedik ki. Továbbá a válaszolók 68,5% saját karrier lehetőségeit nem befolyásolja, hogy a párjának, vagy a családtagjainak milyen szakmai terveik vannak. E tekintetben a nők és a férfiak nem különböztek egymástól (Pearson-féle Khi-négyzet próba: ,703 df: 1 szign.: ,402 p vélekedtek, hogy hatással van a társuk, családtagjuk szakmai törekvése a sajátjukra, a többség pozitív hatást tulajdonított neki (75,5%). A családi karriertervezés definíciós megfogalmazását is kérte a kérdőív a válaszadó tól. Néhány a meghatározások közül: 0 Türelem Empátia Kitartás Család Érzelmi intelligencia Kompromisszumkészség Egyéb 0,004 0,003 63 jait. Hasonlóan az előző kérdéshez, miután a metrikus változó nem volt normál eloszlású, így a nonparametrikus vizsgálat alapján megállapítható volt, hogy a nők és a férfiak nem ál magasabb volt a fontossági átlag (Mann- Whitney U teszt: 5458,500 Wilcoxon W: 18824,5 Z: –,375 szign.: ,708 p > 0,05). A családi karriertervezés siker tényezőire is válaszolniuk kellett a megkérdezetteknek. legfontosabbat kellett megjelölniük a válaszadók- Tényezők Factors A diagramról leolvasható, hogy a párok közötti kompromisszumkészség és türelem ját- ósításban. Arra a kérdésre, hogy hogyan egyeznek meg a válaszolók, hogy a családban ki csinál- a a mintának úgy nyilatkozott, hogy mindenki maga döntheti el, hogy a a válaszolók 68,5%-a úgy ítélte meg, hogy a saját karrier lehetőségeit nem befolyásolja, hogy a párjának, vagy a családtagjainak milyen szakmai terveik vannak. E tekintetben a nők és a férfiak nem különböztek egymástól négyzet próba: ,703 df: 1 szign.: ,402 p > 0,05). Még azok is, akik úgy vélekedtek, hogy hatással van a társuk, családtagjuk szakmai törekvése a sajátjukra, a többség pozitív hatást tulajdonított neki (75,5%). A családi karriertervezés definíciós megfogalmazását is kérte a kérdőív a válaszadók- 0,05 0,1 0,15 0,142 0,03 0,075 0,113 0,088 0,048 0,068 0,129 0,083 0,07 0,148 0,004 0,003 64 1. táblázat. Definíciók 1. Table. Definitions Definíciók „Ki dolgozik, ki marad otthon ki mit ad fel.” „Az igények összehangolása a lehetőségekkel. A lehető legtöbbet kihozni a karrier nyújtotta előnyökből a családi élet számára.” „Megbeszéljük egymás között a feladatokat, és hogy ki merre tart a saját karrierjében.” „Mindenki a képességei és vágyai szerint tervezheti munkáját.” „Azt, hogy megbeszéljük a jövőbeni terveket.” „Mindenki szempontjait figyelembe véve a lehető legjobb döntést hozni.” „Kölcsönös támogatás, kompromisszumkészség.” Forrás: saját táblázat A meghatározások jellemzően hasonlót mondanak ki, azaz a karrier és a család szem- pontjából egy optimális döntés érdemes hozni a partnerek között. A kérdőív egy része arra fókuszált, hogy ténylegesen milyen véleménnyel vannak a vá- laszadók, hogy egy partneri kapcsolatban élők között milyen lehet a női és a férfi karrier- tervezés. A cikk írója állításokat fogalmazott meg e témával kapcsolatban, és a válasz- adóknak egy ötfokozatú skálán kellett eldönteniük, hogy az adott állítással mennyire érte- nek egyet. Az 1-es az egyáltalán nemet jelentette, míg az 5-ös a teljes egyetértést. A meg- adott állításokra kapott eredmények átlagát és szórását a 2. táblázat foglalja össze: 2. táblázat. Családi karriertervezés 2. table. Family career plan Állítások N Átlag Szórás Érvényes Hiányzó Egy családban mindenkinek joga van saját karrierjét építeni. 232 0 4,59 ,817 A nők hajlamosak áldozatokat hozni a párjuk karrierje érdekében, saját karrierjük rovására. 232 0 3,74 ,913 A férfiak hajlamosak áldozatot hozni a párjuk karrierje érdekében, saját karrierjük rovására. 232 0 2,43 ,909 A nők hajlandóak a karrierjükről lemondani a családi kötöttségek miatt. 232 0 3,69 ,912 A férfiak hajlandók lemondani a karrierjükről a családi kötöttségek miatt. 232 0 2,31 ,878 Egy párkapcsolatban a nőknek kell lemondani a karrierjükről akkor, ha párjuk is karriert épít. 232 0 2,48 1,309 Egy párkapcsolatban a férfiaknak kell lemondani a karrierjükről akkor, ha párjuk karriert épít. 232 0 1,88 ,915 Nem hiszem, hogy működik egy párkapcsolatban a családon belüli karriertervezés, azaz, hogy a párok összehangolják egymás karrierjét, amikor még nincs gyermek. 232 0 2,03 1,046 Nem hiszem, hogy működik egy párkapcsolatban a családon belüli karriertervezés, azaz, hogy a párok összehangolják egymás karrierjét, amikor már gyermek van. 232 0 2,33 1,116 Forrás: saját táblázat A táblázatból kitűnik, hogy igen magas a válaszadók között az-az elfogadottság, hogy bár- kinek joga van a saját szakmai életét egyengetni és felépíteni. Ebben az esetben volt a legala- csonyabb a szórás érték, tehát kevésbé volt heterogén a minta e tekintetben. Ugyanakkor az is látható, hogyha finomítjuk a szituációkat, azaz nemek szerint bontjuk le a karrierépítés lehető- ségeit, már nem ennyire pozitív a kép. A másik iránt hozott áldozati variáns a nők esetében elfogadottabb, mint a férfiaknál. A gyermek megléte befolyásolja a döntéshozatalt, és szkepti- 65 kusabbá teszi a válaszadókat a karrier-összehangolást illetően. Ezekben az esetekben igen magasak voltak a szórás értékek, tehát a mintán belül igen magas volt a heterogenitás. A szerző korrelációval megvizsgálta, hogy az egyes változók között van-e kapcsolat, és ha igen, akkor milyen. A 0,01-es szignifikancia szinten azt lehetett látni, hogy közepesnél erősebb korreláció (Pearson-féle korreláció r: ,559) volt, például a gyermek megléte és nem léte függvényében történő karriertervezések között. Ugyanilyen közepesnél erősebb szignifikáns korreláció igazolása történt (Pearson-féle korreláció r: ,504) a férfiak karrier lemondása a családi kötelezettségek miatt és a párjuk karrierje érdekében történő áldozat- hozataluk között. A vizsgálat kiterjedt arra is, hogy az adott állítások tekintetében mennyire lehet kü- lönbséget felfedezni a nők és a férfiak véleménye között. Miután semelyik változó elosz- lása nem volt normál, így nonparametrikus vizsgálat során lett elemezve a véleményelté- rés: 3. táblázat. Non parametrikus teszt eredményei p = 0,05 3. table. Results of non parametric test Mann- Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) 1. Egy családban mindenkinek joga van saját karrierjét építeni. 4870,000 7285,000 -2,091 ,037 2. A nők hajlamosak áldozatokat hozni a párjuk karrierje érdekében, saját karrierjük rovására. 5385,000 7800,000 -,538 ,591 3. A férfiak hajlamosak áldozatot hozni a párjuk karrierje érdekében, saját karrierjük rovására. 3971,000 17337,000 -3,751 ,000 4. A nők hajlandóak a karrierjükről lemondani a családi kötöttségek miatt. 5400,500 7815,500 -,508 ,611 5. A férfiak hajlandók lemondani a karrierjükről a családi kötöttségek miatt. 3967,500 17333,500 -3,789 ,000 6. Egy párkapcsolatban a nőknek kell lemondani a karrierjükről akkor, ha párjuk is karriert épít. 4847,000 7262,000 -1,713 ,087 7. Egy párkapcsolatban a férfiaknak kell lemondani a karrierjükről akkor, ha párjuk karriert épít. 5620,500 8035,500 -,007 ,995 8. Nem hiszem, hogy működik egy párkapcsolatban a családon belüli karriertervezés, azaz, hogy a párok összehangolják egymás karrierjét, amikor még nincs gyermek. 4256,500 17622,500 -3,080 ,002 9. Nem hiszem, hogy működik egy párkapcsolatban a családon belüli karriertervezés, azaz, hogy a párok összehangolják egymás karrierjét, amikor már gyermek van. 4884,000 18250,000 -1,641 ,101 Forrás: saját táblázat A táblázat adatai alapján négy változó esetében voltak szignifikánsan eltérő vélemé- nyen a megkérdezettek a nemek alapján. Ez az egyes, a hármas,az ötös, a nyolcas állítások esetében volt tapasztalható. Az egyes meghatározáson kívül a másik háromnál a férfiak nagyobb egyetértéssel voltak, mint a nők, az adott szituációt tekintve. A válaszadók többsége (63,8%) azt nyilatkozta, hogy a családon belül mindkettőjük, azaz ő és a párja is hajlandó a karriertervezésre. Mintegy 78%-a a kérdőív kitöltőinek úgy találta, hogy ez a folyamat, azaz a szakmai pályafutás összehangolása lehet sikeres a csa- ládjában. 4. Összegzés A tanulmány a családi karriertervezés lehetőségeit vizsgálta egy több éves empirikus kutatás tükrében. Az eredmények alapján elmondható, hogy a szerző által megfogalmazott hipotézis a jelen minta alapján elutasításra került. 66 A vizsgálat azt mutatja, hogy e kérdés a családok és a párok életében aktuális jelenség és a szereplők próbálnak törekedni az optimális megoldásokra. A mostani mintánál nem volt egyértelműen igazolható, hogy csak a nők, vagy csak a férfiak csinálhatnak karriert a másik fél szakmai pályafutását háttérbe szorítva, és ez a tény a családi kötöttségek esetén sem halványult el. A folyamat sikeressége számos tényezőtől függ. A megkérdezettek a megadott szem- pontokból a kompromisszumkészséget, a türelmet, a munka és magánélet összehangolásá- nak lehetőségeit, és az áldozathozatalt tartották legfontosabbnak, míg legkevésbé tekintet- ték jelentős hatásúnak a munkalehetőséget és szakmai ismeretet, ami azért is elgondolkod- tató, miután ezek nélkül sikeres karrier nehezen képzelhető el. Az eredmények értelmezésénél azonban azt figyelembe kell venni, hogy a mintában a nők túlreprezentálva voltak. A jövőben mindenképpen érdemes lenne a férfi mintaszám növelése, hogy a nemek aránya minél inkább közelítsen egymáshoz, így az eredmények további finomítására is sor kerülhet. FELHASZNÁLT IRODALOM Bácsné Bába É. (2014): Kisgyermekes anyák a munkaerőpiacon – pro és contra. Taylor: Gazdálko- dás és Szervezéstudományi Folyóirat: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közlemé- nyei6:(1–2.) pp. 250–259. Bencsik A.–Juhász T. (2012): Menon Parental Leave in Hungary. Business and Management-2012- Selected Papers, pp.616–623. Blaskó Zs. (2005): Dolgozzanak-e nők? Demográfia 2005/2–3, pp. 259–287. Chovan B. (2015): Why Employer Branding is Important. Conference Proceedings (2015), EDAMBA 2015, International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars, The Era of Science Diplomacy: Implications for Economics, Business, Management and Related Disciplines, Bratislava, 21–23.10.2015, p. 345, ISBN 978-80-225-4200-5 Czeglédi Cs.–Juhász T. (2013): Reconcilitation Plan of Career and Private Life in the Circle of Daytime Students in Hungary. in: Proceedings from VIII. International Conference on Applied Business Research ICABR 2013, pp. 70–77. Csehné Papp Imola (2012): Női szemmel: háztartás és munka, Munkaügyi Szemle, 1. pp. 26–32. ISSN: 0541-3559 Gergely É. (2016): Karriervizsgálatok egyetemisták körében. Közép-Európai Közlemények IX. évfolyam: (2. szám, No. 33.) pp. 134–145. Gergely É.–Pierog A.–Hágen I. Zs. (2016): Munkaérték és karrierhorgony - egyetemisták körében végzett felmérés eredményei. Acta Carolus Robertus. 2016. évf. 2. sz. ISSN: 2062-8269. (meg- jelenés alatt) Offer S. (2014): The Cost of Thinking About Work and Family: Mental Labor, Work-Family Spill over, and Gender Inequality Among Parents in Dual-Earner Families. Sociological Forum, Vol.29. No.4. December 2014, pp. 916–936. Oláh J.–Szilágyi A. (2012): A női munkanélküliség alakulása Hajdú-Bihar megyében. Multikultu- rális Műhely Tanulmányok 2. Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Haj- dúböszörmény pp. 33–39. ISSN 2062-9834 Turóczi A. (2010): A nők és férfiak közötti bérrés strukturális és diszkriminatív okainak a feltárása. Budapesti Gazdasági Főiskola, szakdolgozat, pp. 1–63. Pongrácz T. (2005): Nemi szerepek társadalmi megítélése. Egy nemzetközi összehasonlító vizsgá- lat tapasztalatai. in Nagy–Pongrácz–Tóth szerk. Szerepváltozások, pp.73–86. Pongrácz T. (2001): A család és munka szerepe a nők életében. in: Nagy-Pongrácz szerk. Szerep- változások 2001. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről, pp. 30–45.

Related books

KARRIERTERVEZÉS VIZSGÁLATA A DEBRECENI

2022 • 8 Pages • 694.96 KB

ONE BIG HAPPY FAMILY

2022 • 62 Pages • 40.8 MB

Family and Intimate Relationships

2022 • 24 Pages • 297.92 KB

INTERGENERATIONAL FAMILY RELATIONSHIPS IN

2022 • 4 Pages • 710.85 KB

Anxiety - Devon Family Resource

2022 • 36 Pages • 2.01 MB

Happy Little Family - Bethlehem Books

2022 • 20 Pages • 1.66 MB

HUEC 4064 - Family Stress Management - LSU

2022 • 12 Pages • 384.52 KB

Dealing with Family Dynamics after Loss

2022 • 11 Pages • 1.47 MB