Neale Donald Walsch, God en Hitler - Marc Verhoeven

Neale Donald Walsch, God en Hitler - Marc Verhoeven (PDF)

2022 • 7 Pages • 86.37 KB • English
Posted June 30, 2022 • Submitted by pdf.user

Visit PDF download

Download PDF To download page

Summary of Neale Donald Walsch, God en Hitler - Marc Verhoeven

1 Oprah Winfrey’s New Age “Christendom” – Neale Donald Walsch, “God” en Hitler Warren B. Smith, http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=17094, 19-3-2015 Over Warren B. Smith: http://www.warrenbsmith.com/aboutwarren.htm Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV) Vertaling, ingekort, plaatjes en voetnoten door M.V. Een aantal maanden na de tragische gebeurtenissen van 11-9-2001 bracht Oprah Winfrey een speci- aal programma over de tien meest “memorabele denkers” die zij ooit ontmoette.[1] Een van deze memorabele denkers was een controversiële new age1 channeler2 met de naam Neale Donald Walsch3 die onder andere leert dat wij allen “God” zijn [2] en dat “Hitler naar de hemel ging” [3]. Dat Oprah zo sterk Walsch prijst geeft een belangrijk inzicht in de sterke new age overtuigingen die zij als “christen” aanhangt. Wie is Neale Donald Walsch? Neale Donald Walsch3 [zie deze voetnoot], een gedesillusioneerde en verontruste voormalige radio talk show host, public relations professional, en sinds lange tijd een metafysisch zoekende, zat in 1992 op een avond neer en schreef God een boze brief.[4] Hij was verbaasd toen “God” zijn brief onmiddellijk beantwoordde door tot hem te spreken middels een innerlijke stem. Die avond, en in de daarop volgende conversaties, schreef Walsch alles neer van de gedicteerde antwoorden op zijn vragen. Dit dicteren duurde verscheidene jaren voort. Walsch zijn Conversations with God: Boek 1 werd gepubliceerd in 1995 en werd de eerste van een reeks Conversations with God bestseller boe- ken. Het leek erop dat de “God” in Walsch een volgend gewillig kanaal had gevonden voor zijn “new gospel (nieuw evangelie) leringen”. In een stijl die doet denken aan John Denver en George Burns in de film Oh, God! presenteren Walsch en “God” meer een “down home” versie van dezelfde new age/new gospel leringen die meegedeeld werden door vroegere “innerlijke stem” dictaties aan Helen Schucman: A Course in Miracles [Zie: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/cursusWonderen.pdf], Barbara Marx Hubbard: The Revelation, Benjamin Creme: Messages from Maitreya, en vele anderen. In verrukking gebracht door het feit dat zij ernstig genomen worden door miljoenen mensen, over de hele wereld, blijken “God” en Walsch grondig te genieten van hun bezigheden om het publiek op 1 New Age: Het volgens een aantal holistisch georiënteerde groepen onlangs aangebroken tijdperk van Aquarius, waarin het begrip heelheid centraal staat (Van Dale). “New Age is de naam die wordt gegeven aan een scala van moderne vor- men van spiritualiteit, religie en magie, die zich richten op de ontplooiing van een gesacraliseerd zelf”. (www.pscw.uva.nl/gm/courses). 2 Channeling: het geloof in het ontvangen van boodschappen van onzichtbare spirituele entiteiten en geesten aan leven- de personen. Letterlijke vertaling: kanaliseren. 3 Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Neale_Donald_Walsch. NL-website: http://www.gesprekkenmetgod.nl/. Neale Donald Walsch Oprah Winfrey 2 spirituele snelheid te brengen. Voortdoend met het bouwen op het fundament van new age doctri- nes, reeds geïntroduceerd door andere channelers2, voegen “God” en Walsch sommige bijzondere verdraaiingen van henzelf toe aan het Nieuwe Evangelie verhaal. Walsch gebruikend introduceert “God” vele van zijn meer extreme leringen met gezaghebbende uitspraken zoals: “Er bestaat niet zoiets als de Tien Geboden” [5], “Wie zei dat Jezus volmaakt was?” [6], en “Hitler ging naar de hemel” [7]. Werken van Neale Donals Walsch in Nederlandse vertaling:  Een ongewoon gesprek met God (boek 1), Kosmosuitgevers, Utrecht, ISBN 9789021593814  Een nieuw gesprek met God (Boek 2), Kosmosuitgevers, Utrecht, ISBN 9789021594781  Derde gesprek met God (Boek 3), Kosmosuitgevers, Utrecht, ISBN 9789021586625  Vriendschap met God, Kosmosuitgevers, Utrecht, ISBN 9789021585499  Eén met God, Kosmosuitgevers, Utrecht, ISBN 9789021596365  Ontmoetingen met God, Kosmosuitgevers, Utrecht, ISBN 9789021539928  De nieuwe openbaringen, Kosmosuitgevers, Utrecht, ISBN 9789021535067  Een ongewoon gesprek van God met jou, Kosmosuitgevers, Utrecht, ISBN 9789021535890  De God van morgen, Kosmosuitgevers, Utrecht, ISBN 9789021542744  Wat God wil, Kosmosuitgevers, Utrecht, ISBN 9789021583815  Thuis bij God, Kosmosuitgevers, Utrecht, ISBN 9789021582641  De gesprekken met God, Kosmosuitgevers, Utrecht, ISBN 9789021505824  Gedachten uit de gesprekken met God, Kosmosuitgevers, Utrecht, ISBN 9789021583662  Als alles verandert, verander dan alles, Paradigma, Amsterdam, ISBN 978-90-499-6025-4  Lichtdragers, Zwerk uitgevers, MS ‘t Goy-Houten, ISBN 9789077478141  Jij !, Over je Zelf vinden, Zwerk Uitgevers, MS ‘t Goy-Houten, ISBN 9789077478165  Over rijkdom & bezit, Naar een spirituele levenshouding, Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, ISBN 90-215-8740-8 http://nl.wikipedia.org/wiki/Neale_Donald_Walsch Hitler en de dood Met betrekking tot Adolf Hitler geeft de “God” van Walsch provocatieve uitspraken. Het effect is een minimalisering van Hitlers misdaden en een verheerlijking van de dood. Hierna enkele voor- beelden van “Gods” commentaren over Hitler en de dood: “De echte kwestie is of Hitlers handelingen ‘verkeerd’ waren. Maar ik heb altijd weer opnieuw gezegd dat er geen ‘juist’ en ‘verkeerd’ bestaan in het universum. Een ding is niet intrinsiek juist of verkeerd. Een ding is gewoon”.[8] “Nu, uw denkbeeld dat Hitler een monster was, is gebaseerd op het feit dat hij het doden van miljoenen mensen heeft bevolen, niet? … Maar wat als ik u zou zeggen dat wat u “de dood” noemt het beste is wat iemand kan overkomen – wat dan?” [9] “Dus, het eerste ding dat u moet begrijpen – zoals ik u reeds uitgelegd heb – is dat Hitler niemand geen kwaad berokkende. In zekere zin diende hij geen lijden toe, hij beëindigde het”. [10] “De vergissingen die Hitler beging brachten geen schade toe aan hen wier dood hij veroorzaak- te. Deze zielen werden bevrijd uit hun aardse slavernij, zoals vlinders uit hun cocon ko- men”.[11] In zijn boek Questions and Answers on Conversations with God, tracht Walsch de bezorgdheden van lezers te beantwoorden aangaande sommige commentaren die “God” geeft over Hitler en de dood. In antwoord op de verwarring van één persoon, stelt hij: “Maar alhoewel de boeken zeggen dat het leven eeuwig is, dat de dood niet te vrezen is, en dat terugkeren tot God vreugdevol is, geloof ik niet dat enige redelijke interpretatie van het materi- aal God eerlijk portretteert als dat hij het doden van menselijke wezens door de vingers ziet – of van zich afdoet als van weinig belang of consequentie”.[12] Maar zijn poging om te verklaren dat zijn “God” het doden van menselijke wezens niet door de vingers ziet, of de dood licht opvat, is rampzalig inadequaat en totaal niet overtuigend. Neale Do- nald Walsch is gevangen in de draaikolk van zijn eigen verdraaide channelings2. Zijn “God” is tel- 3 kens weer in tegenspraak met de God van de Bijbel. Tegengesteld aan wat zijn new age “God” leert zijn wij niet God; Satan is reëel; geestelijk bedrog bestaat; er is een hel; en Jezus is Heer. In zijn gekronkelde rationalisaties aangaande Hitler en wat hij deed, behandelt Walsch niet het feit dat hij en andere new age leiders sterk Barbara Marx Hubbard’s The Revelation aanprijzen. Dit is een boek waarin de new age “Christus” een toekomstig “selectieproces” beschrijft dat zou resulteren in de opgelegde dood van al diegenen die weigeren zich te schikken naar de pragmatische doctrine van zijn Nieuwe Spiritualiteit – dat wij allen “God” zijn.[13] Bijgevolg zal zeker blijken dat de new age “God” en “Christus” – door gekanaliseerde (channeled)2 new age boeken en leringen – het voor mensen gemakkelijker trachten te maken om de toekomstige eliminatie van christenen en allen die de Nieuwe Spiritualiteit tegenstaan te rationaliseren. De mensheid als “God” Op een bepaald punt in hun conversatie licht de “God” van Walsch het feit toe dat de mens niet onderworpen is aan God omdat de mens “God” is. Zijn “God” verklaart dat er geen regels zijn, en er is geen juist en verkeerd omdat de mens, als “God”, zijn eigen “wet-maker” is. De “God” van Walsch betoogt met klem dat omdat “God” en de mensheid één zijn, het daarom aan de mensheid is om te determineren wat “God” wil doen. Als de mensheid een nieuw stel regels wenst op te stellen, kan de mensheid dat doen omdat het de mensheid was – als “God” – die de oorspronkelijke regels heeft bedacht. Alles is relatief. Alles hangt af van de heersende meerderheid. Daarom, omdat de mensheid geacht wordt “God” te zijn, kan de mensheid gelijk welke regels en gelijk welke toekomst creëren die ze wenst. “God” vertelt Walsch: “U bent de Schepper en de geschapene”.[14] “Heel uw leven werd u gezegd dat God u schiep. Ik vertel u nu dit: U creëert God”.[15] “U bent uw eigen regel-maker”.[16] “In waarheid: er bestaat niet zoiets als een ‘zondaar’, want niemand kan ergens tegen zondigen – en zeker niet tegen Mij”.[17] “Denk, spreek en handel als de God die u bent”.[18] “Uw toekomst is creëerbaar. Creëer het zoals u het wenst”.[19] “Er is slechts één van Ons. U en ik zijn Eén”.[20] “En blijf niet ‘vasthangen’ in uw huidige geloofsovertuigingen en gebruiken, waardoor u het proces van evolutie zelf tegenhoudt”.[21] De “God” van Walsch maakt duidelijk dat zijn postmoderne progressieve “openbaring” voor men- sen is die nooit echt zijn leringen begrepen hebben over het “God” zijn van de mens. De “God” van Walsch beweert krachtig dat de enige echte “zonde” er is voor de mens die zichzelf ziet als zondig en afgescheiden van God. Hij stelt dat de enige “duivel” – of “Satan” – het separatistische denken is dat een onderscheid veroorzaakt tussen mens en God. “Wanneer u tenslotte ziet dat er geen afscheiding is in Gods wereld – dit wil zeggen, niets dat niet God is – dat u dan, tenslotte, deze uitvinding van de mens zult laten varen die u Satan hebt genoemd”.[22] “Het brein kan het geloof in afscheiding erg reëel maken en erg vreesachtig, en dat geloof is de ‘duivel’”.[23] Echoënd A Course in Miracles en andere gekanaliseerde (channeled)2 new age leringen, onder- schreef Oprah Winfrey ook haar new age “God” die stelt dat enkel wanneer de mensheid de illusie van “afscheiding” en “zonde” doorziet en zijn eigen goddelijkheid en “Eenheid” met heel de schep- ping bevestigt, dan pas de planeet zal gered worden van de ultieme ondergang. New Age/New Gospel politiek De new age “God” van Walsch waarschuwt dat in de toekomst mensen een keuze zullen moeten maken tussen het “oude” en het “nieuwe” evangelie. De keuze die zij maken zal grote invloed heb- 4 ben op de toekomst van de mensheid. Zijn “God” verklaart dat de mensheid, door zijn grootste hoop en dromen collectief in te beelden en voor te stellen, de bijbelse profetie kan teniet doen door be- wust een positieve toekomst te creëren. “God” drukt het grote optimisme uit dat de new age/new gospel spiritualiteit zal overwinnen, en vertelt Walsch dat de mensheid zich op de drempel bevindt van een “gouden” “new age” (nieuw tijdperk). “De 21ste eeuw zal een tijd zijn van ontwaken, van het ontmoeten van De Schepper Binnenin. Vele wezens zullen Eenheid met God ervaren, en met alles van het leven. Dit zal het begin zijn van de gouden eeuw van de Nieuwe Mens, … de tijd van de universele mens die eloquent be- schreven werd door dezen onder u met een diep inzicht”. “Er zijn veel van zulke mensen in de wereld van nu – leraars en boodschappers, Meesters en zieners – die deze visie vóór de mensheid stellen en middelen aanreiken om ze te creëren. Deze boodschappers en zieners zijn de herauten van een New Age”.[24] Met betrekking tot hoe het Nieuwe Tijdperk (new age) zal bereikt worden en ultiem bestuurd, prent “God” Walsch de belangrijkheid in van het brengen van spiritualiteit in overheid en politiek. De “God” van Walsch is erg specifiek met betrekking tot hoe deze spiritualisatie van de politiek zich uiteindelijk moet manifesteren: “‘God’: Iets zal nieuw moeten worden als u wenst dat uw wereld verandert. U moet iemands belangen gaan zien zoals de uwe. Dit zal enkel gebeuren wanneer u uw wereldomvattende reali- teit reconstrueert en uzelf overeenkomstig bestuurt. Walsch: Spreekt u over een één-wereld bestuur? ‘God’: Inderdaad”.[25] “God” maant dan Walsch aan zijn missie uit te dragen om de wereld te veranderen en te brengen in een spiritueel gebaseerde nieuwe wereldorde door deze instructie: “Ga, daarom, en leert gij alle naties, en verspreid wijd en zijd Het Nieuwe Evangelie: WIJ ZIJN ALLEN ÉÉN”.[26] En zeker, Walsch lijkt zijn deel te doen. Overeenkomstig de opdracht van zijn “God” om het Nieu- we Evangelie te verbreiden en te helpen sympathie te stichten voor een “eengemaakte nieuwe we- reldregering”, stichtte hij mee “The Global Renaissance Alliance”4 [GRA] om de agenda van de new age te bevorderen voor wereldvrede. GRA-leden omvatten onder andere Deepak Chopra, Bar- bara Marx Hubbard, Wayne Dyer, James Redfield en Gary Zukav. De “God” van Walsch en Hitler En terwijl de new age “God” van Walsch zijn onbijbelse plannen beschrijft om de mensheid te red- den, brengt hij ook bizarre zienswijzen met betrekking tot Adolf Hitler. De gekanaliseerde leringen over Hitler alleen al zet aan tot ernstige in vraag stelling hoe Oprah Winfrey ook maar enigszins Walsch zou willen omschrijven als een van de tien meest “memorabele denkers” die zij ooit ont- moette. Heeft zij alle verklaringen gelezen waarvan Walsch beweert dat ze hem gekanaliseerd wer- den door “God”? Hebben Oprah en haar stafleden ergens over het hoofd gezien wat “God” heeft gezegd over Hitler – zoals “Hitler ging naar de hemel”, “Hitler kwetste niemand”, “Hitler heeft geen schade toegebracht aan hen wier dood hij veroorzaakte”, enz. Alsof deze uitspraken nog niet genoeg waren, vraagt de “God” van Walsch zich af waarom enigiemand – zoals Hitler – gestraft zou worden voor het brengen van de “grootste vrede” en de “grootste vreugde” voor hen die gedood werden: “Ik vertel u dit, op het moment van uw dood zal u zich de grootste vrijheid realiseren, de groot- ste vrede, de grootste vreugde, en de grootste liefde die u ooit gekend heeft. Zullen we daarom broer Vos straffen voor het werpen van broer Konijn in de doornstruik?”[27]5 4 Recent heet dit “The Peace Alliance”: http://herescope.blogspot.be/2006/08/generic-global-peace-plan-part-1.html 5 Uit een volksverhaal: http://en.wikipedia.org/wiki/Br%27er_Fox_and_Br%27er_Bear 5 Een generatie of zo terug, zou Neale Donald Walsch nooit ernstig genomen zijn. Maar de heden- daagse metafysisch gezinde mainstream maatschappij aanziet hem als een van Amerika’s spirituele topleiders – iemand waaraan Oprah Winfrey haar hoogste lof gaf. Waaraan dacht Oprah toen zij Walsch uitkoos als een van de meest “memorabele denkers” die zij ooit ontmoette? Walsch anticipeert op kritiek In een speciale leersessie die onmiddellijk volgde op de Humanity’s Team Leadership Conference, waarschuwde Walsch teamleiders voor mediavragen die onvermijdelijk zouden opkomen met be- trekking tot de controversiële uitspraken van “God” over Hitler. Hij verklaarde dat het Hitlermateri- aal – indien niet zorgvuldig uitgelegd – het potentieel had om hun new age/new gospel/new gospel boodschap te beschadigen. Om zijn teamleiders voor te bereiden op wat zij zouden kunnen meemaken, introduceerde Walsch een vraag-en-antwoord rollenspel. Hij gebruikte een schijnbaar logische, formulaire presentatie die zij zouden kunnen aanwenden om mensen ervan te overtuigen dat Hitler echt naar de hemel is ge- gaan. De eenvoudige routine was slim ontworpen om sceptici mee te nemen doorheen een proces dat hen ertoe zou brengen uiteindelijk aan te nemen dat als Gods capaciteit tot liefde en vergiffenis alles-omvattend is, dan God iedereen kon vergeven met betrekking tot alles en altijd – indien zij werkelijk berouwvol waren – zelfs als de persoon reeds overleden is – en zelfs als die persoon Adolf Hitler was.[33] Maar met al die praat over liefde en vergiffenis, verklaarde Walsch nooit echt waarom zijn “God” Hitler leek te vergeven voor wat hij deed, en zelfs zo ver ging als het verheerlijken van de dood in het proces. Ongelofelijk, de “God” van Walsch laat uitschijnen dat Hitler eigenlijk het Joodse volk een gunst verleende door hen te doden. Een goed geïnformeerde waarnemer, met een voorafgaand begrip van het “selectieproces”[34] van de new age, zou kunnen suggereren dat Walsch en zijn new age “God” het publiek conditioneerden voor de spirituele euthanasie van toekomstige tegenstanders van de new age/new spirituality. In feite, lijkt het erg op de Antichrist en zijn toekomstige plannen met hen die hem tegenstaan. Dit leidt de geest naar volgende Schriftplaats waar de echte Jezus Christus waarschuwt voor dit soort van situatie: “Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u niet struikelt. Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en Mij ook niet” (Johannes 16:1-3). In Conversations with God, Book 1, zei “God” tegen Walsch: “U weet dat u God hebt gezocht wanneer u nakomt dat u niet zal moorden (dat is, willens do- den, zonder oorzaak). Want, alhoewel u zal begrijpen dat u iemands leven niet kan beëindigen in enige omstandigheid (alle leven is eeuwig), u er niet voor zult kiezen enige incarnatie te be- ëindigen, noch enige levensenergie te veranderen van de ene vorm naar een andere, zonder de meest heilige rechtvaardiging”.[35] Men kan zich afvragen wat Walsch en zijn new age “God” zouden te zeggen hebben over wat de “heilige rechtvaardiging” om iemand te doden inhoudt. In het boek van Walsch uit 2006 Home With God, blijft zijn new age “God” de dood verheerlijken wanneer hij leert dat niemand kan sterven tegen zijn eigen wil. Met andere woorden: de “God” van Walsch wil ons doen geloven dat zij die gedood werden door Hitler hun toestemming gaven voor de Holocaust en daar dus gelijke verant- woordelijkheid voor droegen. Dit soort van denken overtroeft zelfs de absurditeit van dezen die erop staan dat er nooit een Holocaust was. Hierna enkele citaten van de “God” van Walsch die ooit zouden kunnen gebruikt worden om hen te doden die er niet voor “kiezen” in de pas te lopen van de dictaten van de new age/new gospel/new spirituality: “Sterven is iets wat u doet voor uzelf”.[36] “U bent de oorzaak van uw eigen dood. Dit is altijd waar, ongeacht waar, of hoe u sterft”.[37] “U kan niet sterven tegen uw wil”.[38] “De dood is nooit een tragedie. Het is altijd een gave”.[39] 6 “De dood bestaat niet”.[40] Indien Oprah in verlegenheid was gebracht door haar onderschrijven van A Million Little Pieces – het bijzonder gekunstelde boek van James Frey – lijkt dit maar een kleine zaak vergeleken met de weerslag die ze zou kunnen ontvangen indien ze ervoor kiest het lang-uitgestelde interview met Neale Donald Walsch uit te zenden. Tenzij, uiteraard, haar kijkers voldoende geconditioneerd zijn om zonder vraag te accepteren wat Walsch zegt. Haar prijzing van deze new age leraar is een tragi- sche verwoording met betrekking tot haar spirituele overtuigingen en haar new age “Christendom” dat helemaal geen Christendom is. Nieuwe openbaringen In 2002, hetzelfde jaar dat Oprah verklaarde dat Walsch een van de meest “memorabele denkers” die zij ooit ontmoette was, gaf Walsch een nieuw boek uit: The New Revelations: A Conversation with God. In dit boek zegt de “God” van Walsch: “Er zijn altijd ideologische verschillen geweest op uw planeet, maar de huidige verwijding van de split in ideologie met een simultane vooruitgang in technologie heeft de omstandigheden ge- creëerd voor een snelle zelfdestructie … Het zal een ongekende daad van moed vergen, op een grote schaal. U zou iets moeten doen dat zo goed als ongekend is in de annalen van de menselijke geschiedenis … U zou iets moeten gaan opgeven van uw meest heilige overtuigingen”.[41] Later in het boek legt de “God” van Walsch de ketterse essentie uit van zijn new age/new gospel spiritualiteit, wanneer hij categoriek stelt: “Maar laat me iets duidelijk maken. Het tijdperk van de Eenpersoons Redder is voorbij”.[42] Oprah of Orpah? Bij haar geboorte werd Oprah Winfrey de bijbelse naam Orpah6 gegeven. Ze werd genaamd naar de bijbelse schoondochter van Ruth: Orpah, en die naam werd op haar geboortecertificaat gezet. Maar haar naam werd verkeerd uitgesproken door haar familie doordat de “r” en de “p” verwisseld wer- den, en haar naam werd veranderd in Oprah. Een paar kleine letters kan een bijbelse naam weg- drukken van zijn bijbelse fundament. En en beetje new age zuurdeeg – God in iedereen – kan het ware fundament van het bijbelse Christendom wegdrukken (Galaten 5:9). Oprah is niet God en evenmin de rest van ons. Hopelijk zal zij op een dag de valsheid erkennen van de bedrieglijke leringen die haar bekeerd hebben tot haar new age/new gospel/new spirituality die zij deelt met haar miljoenen volgelingen. We zouden best allen bidden dat Oprah op een dag de valse new age ‘God” en “Christus” zal verwerpen die zij geleerd heeft van Neale Donald Walsch en alle andere new age figuren die zij gelezen heeft, en bestudeerd, en in haar programma’s gebracht heeft doorheen de jaren. Tot dan, blijft Oprah Winfrey een van de meest invloedrijke en charismati- sche valse leraren in de wereld vandaag. Eindnoten 1. “Memorable Thinkers” (The Oprah Winfrey Show, January 2002). 2. Neale Donald Walsch, Conversations with God: an uncommon dialogue, Book 1 (New York, NY: G.P. Putnam’s Sons, 1995), p. 202. 3. Neale Donald Walsch, Conversations with God: an uncommon dialogue, Book 2 (Charlottesville, VA: Hampton Roads Publishing Company, Inc., 1997), p. 35. 4. Neale Donald Walsch, Conversations with God, Book 1, op. cit., p. 1. 5. Ibid., p. 95. 6. Ibid., p. 192. 7. Walsch, Conversations with God, Book 2, op. cit., p. 35. 8. Ibid., p. 36. 6 Zie Ruth 1:4. 7 9. Ibid. 10. Ibid., p. 56. 11. Ibid., p. 42. 12. Neale Donald Walsch, Questions and Answers on “Conversations with God” (Charlottesville, VA: Hampton Ro- ads Publishing Company, Inc., 1999), p. 334. 13. Barbara Marx Hubbard, The Revelation: A Message of Hope for the New Millennium (Novato, CA: Nataraj Publis- hing, 1995), pp. 240, 267. 14. Neale Donald Walsch, Conversations with God: an uncommon dialogue, Book 3 (Charlottesville, VA: Hampton Roads Publishing Company, 1998), p. 350. 15. Ibid., p. 256. 16. Walsch, Conversations with God, Book 1, op. cit., p. 41. 17. Walsch, Conversations with God, Book 3, op. cit., p. 87. 18. Walsch, Conversations with God, Book 1, op. cit., p. 76. 19. Walsch, Conversations with God, Book 2, op. cit., p. 235. 20. Neale Donald Walsch, Friendship with God: an uncommon dialogue (New York, NY: G.P. Putnam’s Sons, 1999), p. 23. 21. Walsch, Conversations with God, Book 3, op. cit., p. 89. 22. Ibid., p. 56. 23. A Course in Miracles: Combined Volume (Glen Ellen, CA: Foundation for Inner Peace, 1975, 1992, Text), p. 50. 24. Walsch, Friendship with God, op. cit., pp. 295-296. 25. Walsch, Conversations with God, Book 2, op. cit., p. 141. 26. Walsch, Friendship with God, op. cit., p. 375. 27. Walsch, Conversations with God, Book 2, op. cit., p. 36. 28. Humanity’s Team Leadership Gathering, Portland, Oregon, June 27-July 1, 2003: Session: “The Care and Feeding of the Press.” Transcribed by author from audiotape of conference. Note: January program Walsch is referring to is The Oprah Winfrey Show that aired in January 2002 and titled “Memorable Thinkers”). 29. Ibid. 30. Ibid. 31. Ibid. 32. Ibid. 33. Humanity’s Team Teacher’s Tutorial: Session 12, Portland, Oregon, June 30-July 1, 2003. Transcribed by author from compact disc of the tutorial. 34. Barbara Marx Hubbard, The Revelation, op. cit., pp. 240, 267. 35. Walsch, Conversations with God, Book 1, op. cit., pp. 96-97. 36. Neale Donald Walsch, Home with God: In a Life That Never Ends: A wondrous message of love in a final Conver- sation with God (New York, NY: Atria Books, 2006), p. 7. 37. Ibid., p. 8. 38. Ibid., p. 10. 39. Ibid., p. 42. 40. Ibid., p. 89. 41. Neale Donald Walsch, The New Revelations: A Conversation with God (New York, NY: Atria Books, 2002), p. 175. 42. Ibid., p. 157. Lees ook: o Neale Donald Walsch en “gesprekken met God”: www.verhoevenmarc.be/PDF/Neale-Donald-Walsch.pdf [email protected] - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

Related books

NexttoNothing EN

2022 • 190 Pages • 873.43 KB

Migration-Journals-EN

2022 • 8 Pages • 114.12 KB

com 2021 800 en 0 - European Commission

2021 • 23 Pages • 382.79 KB

Une exportation du New Age en Afrique

2022 • 17 Pages • 210.14 KB

NEW DIRECTIONS IN CREATIVITY MARK 1

2022 • 78 Pages • 1.04 MB

NEW DIRECTIONS IN CREATIVITY MARK 2

2022 • 98 Pages • 2.94 MB

Healthy Self-Esteem - Mary Church, PhD

2022 • 10 Pages • 245.98 KB

March, 2016 New Age, No. 277

2016 • 11 Pages • 2.44 MB

March, 2017 New Age, No. 289

2017 • 15 Pages • 4.78 MB

Does God Want Us to Be Happy excerpt

2022 • 15 Pages • 446.1 KB

The Kingdom of God in the New Testament

2022 • 23 Pages • 234.71 KB