Time management v roli manažera cheerleadingového týmu

Time management v roli manažera cheerleadingového týmu (PDF)

2022 • 64 Pages • 1.24 MB • English
Posted June 27, 2022 • Submitted by pdf.user

Visit PDF download

Download PDF To download page

Summary of Time management v roli manažera cheerleadingového týmu

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Time management v roli manažera cheerleadingového týmu Time management in the role of manager of a cheerleading team Marta Pechová Cheb 2016 Zadání práce Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma „Time management v roli manažera cheerleadingového týmu“ vypracovala samostatně pod odborným dohledem vedoucího bakalářské práce za použití pramenů uvedených v přiložené bibliografii. V Plzni dne 25. dubna 2016 …………………………………… (podpis autora) Poděkování Tímto bych ráda vyjádřila poděkování svému vedoucímu práce Ing. Miroslavu Pavlákovi, Ph.D. za pomoc a užitečné rady při vytváření této práce. Konzultace nad tématem mě obohatily a získala jsem mnoho cenných poznatků. Dále děkuji České asociaci cheerleaders, která mi poskytla prostor pro dotazníkové šetření v rámci soutěže. Na závěr bych také ráda poděkovala své rodině a příteli za podporu při psaní práce i během celého mého studia. Obsah 5 Obsah Úvod..................................................................................................................................8 1 Management jako vědní disciplína .............................................................................9 1.1 Vymezení pojmu „manažer“................................................................................9 1.1.1 Duševní zdraví manažera..............................................................................9 1.2 Podstata manažerských činností ..........................................................................9 1.2.1 Plánování ......................................................................................................9 1.2.2 Organizování...............................................................................................10 1.2.3 Vedení.........................................................................................................10 1.2.4 Kontrola ......................................................................................................11 1.3 Role manažera....................................................................................................11 2 Time management jako nástroj pro řízení času ........................................................12 2.1 Vymezení pojmu „čas“......................................................................................12 2.2 Vymezení pojmu „time management“...............................................................12 2.3 Jak se time management vyvíjel ........................................................................13 2.3.1 První generace.............................................................................................13 2.3.2 Druhá generace ...........................................................................................13 2.3.3 Třetí generace .............................................................................................14 2.3.4 Čtvrtá generace ...........................................................................................14 3 Co je cheerleading ....................................................................................................15 3.1 Historie cheerleadingu ve světe i u nás..............................................................15 3.2 Česká asociace cheerleaders ..............................................................................15 4 Výzkum: jak řídí manažeři svůj čas..........................................................................17 4.1 Nástroje a metody sběru dat...............................................................................17 4.2 Soubor respondentů ...........................................................................................17 Obsah 6 4.3 Cíl výzkumu.......................................................................................................17 4.4 Analýza získaných dat .......................................................................................18 4.5 Výsledky výzkumu a diskuze ............................................................................31 5 Analýza práce manažera v Blue Wings Cheerleaders ..............................................33 5.1 Základní údaje....................................................................................................33 5.2 Popis pracovního místa......................................................................................33 5.2.1 Popis pracovní náplně manažera.................................................................34 5.3 Pracovní den ......................................................................................................34 5.3.1 Pomůcka pro efektivní plánování pracovního dne .....................................35 5.4 Problémy v řízení času.......................................................................................36 6 Opatření pro zlepšení time managementu ................................................................37 6.1 Název a cíl semináře pro efektivní řízení času ..................................................37 6.2 Cílová skupina semináře....................................................................................37 6.3 Výběr lokality ....................................................................................................37 6.4 Coffee break pro účastníky a přednášejícího.....................................................38 6.5 Harmonogram a struktura vyučovaných přednášek...........................................38 6.5.1 Blok A: Stanovení cílů................................................................................38 6.5.2 Blok B: Plánování času...............................................................................39 6.5.3 Blok C: Časové ztráty.................................................................................41 6.5.4 Blok D: Delegování práce...........................................................................43 6.5.5 Blok E: Nástroje pro plánování time managementu...................................43 6.6 SWOT analýza projektu.....................................................................................45 6.7 Předběžná kalkulace projektu ............................................................................45 6.8 Personální zajištění ............................................................................................47 6.9 Materiální zajištění ............................................................................................47 6.10 Dotazník pro účastníky....................................................................................47 Obsah 7 7 Shrnutí poznatků pro zlepšení řízení času ................................................................49 Závěr...............................................................................................................................52 Seznam tabulek...............................................................................................................54 Seznam obrázků..............................................................................................................55 Seznam použité literatury ...............................................................................................56 Literární zdroje ...........................................................................................................56 Internetové zdroje .......................................................................................................57 Seznam příloh .................................................................................................................58 Úvod 8 Úvod Většina z nás již měla někdy pocit, že nestíhá, potřebuje více času nebo chce mít více ze života. Člověk se v dnešní hektické době honí od jednoho úkolu k druhému, od schůzky ke schůzce a osobního volna pro zábavu a rodinu již moc nezbývá. Čas nemůžeme koupit, uspořit ani zastavit a máme ho všichni spravedlivě stejně. Je třeba si položit otázku „využíváme čas efektivně“? Bakalářská práce je věnována především manažerům cheerleadingových týmů, kteří chtějí produktivně hospodařit s časem a mohou poznatky z této práce využít v praxi. Hlavním cílem práce je vytvoření modelu zefektivnění time managementu v práci manažera cheerleadingového týmu v České republice. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí (teoretické a praktické). Úvodní teoretická část je věnována především literární rešerši, která vymezuje základní pojmy management, time management a cheerleading. Druhá část bakalářské práce bude zkoumat a analyzovat současný stav time managementu manažerů cheerleadingových týmů. Potřebné informace k analýze současného stavu a k návrhu vhodných opatření budou čerpány především z dotazníkového šetření. Dotazování je nástroj zvolený pro kvalitativní výzkum, který bude na základě spolupráce s Českou asociací cheerleaders předložen v písemné podobě manažerům cheerleadingových týmů. Na základě provedeného šetření bude vyvozen závěr a zpracován model pro zlepšení time managementu pro cílovou skupinu manažerů. Pro opatření budou použity především vlastní poznatky, zkušenosti a částečně literární rešerše pro vysvětlení pojmů. Poté budou shrnuty poznatky pro zlepšení time managementu, které byly získány z dlouholeté osobní zkušenosti. Vzhledem k tomu, že Česká republika nemá sportovní management v oblasti cheerleadingu na takové úrovni jako zahraničí, je seznam manažerů cheerleadingových týmů velmi krátký. Zpravidla jsou to zároveň trenéři daných týmů a znají se mezi sebou od vidění ze soutěží, školení a valných hromad České asociace cheerleaders, která týmy sdružuje. Pro potřeby této práce je to jedna z výhod, protože je s manažery dobrá komunikace a mohou být snadno osloveni. Management jako vědní disciplína 9 1 Management jako vědní disciplína Management je systematický proces plánování, organizování, vedení pracovníků a kontroly. Zaměřuje se na dosažení cílů. Dílčí úkoly a činnosti manažerů vycházejí z dlouhodobých a krátkodobých cílů organizace. (Bělohlávek, Košťan a Šuler, 2006, s. 24) 1.1 Vymezení pojmu „manažer“ Manažer je označení řídící osoby, která řídí a provozuje podnik jménem a v zájmu jednoho nebo více vlastníků této organizace. (Folwarczná, 2010, s. 15) Ve většině cheerleadingových týmů v České republice je manažer zároveň vlastníkem. 1.1.1 Duševní zdraví manažera Manažer by měl udržovat nejen své fyzické, ale i duševní zdraví. K tomu je potřebné pozitivní myšlení, ke kterému napomáhá především sebemotivace a přesvědčení, pozitivní realismus, rozhodnost, klid, uvolnění a zdravé sebevědomí. Pozitivní manažer se vyznačuje tím, že je všestranný, tolerantní, má schopnost překonávat paradoxní situace díky své přizpůsobivosti a vytrvalosti, dokáže predikovat vývoj různých situací, vychází s lidmi, dovede s nimi jednat a je schopný hodnotit své činnosti pozitivně i negativně. V dnešní uspěchané době je pozitivní přístup manažera velmi důležitý. Vážné negativní důsledky na duševní zdraví mohou způsobovat také rozpory a konflikty, které brání konstruktivnímu řešení nějakého problému. Předejít vzniku špatného duševního zdraví lze částečně za pomoci time managementu, díky kterému manažer lépe stíhá plnit své úkoly, osobní i profesní cíle a umí si najít čas na odpočinek, který je pro duševní zdraví manažera příznivý. (Stýblo, 1994) 1.2 Podstata manažerských činností Mezi manažerské činnosti, jak již bylo zmíněno, řadíme plánování, organizování, vedení a kontrolu. 1.2.1 Plánování „Plánování je rozhodovací proces zahrnující stanovení organizačních cílů, výběr vhodných prostředků a způsobu jejich dosažení a definování očekávaných výsledků Management jako vědní disciplína 10 ve stanoveném čase a požadované úrovni. Plánování je často označováno za východisko dalších základních manažerských funkcí – organizování, vedení a kontrolování. V každém případě je plánování nejdůležitějším nástrojem dosahování organizačních cílů, na jehož úrovni v podstatné míře závisí budoucí prosperita firmy.“ (Bělohlávek, Košťan a Šuler, 2006, s. 95) Na základě analýzy současného stavu si manažer nejdříve stanoví cíle a poté zvolí vhodné cesty jejich dosažení. Je dobré si také připustit, že se může realita odchýlit od původního plánu. Manažer by tedy měl plán nastavit takovým způsobem, aby bylo možné ho změnit bez větších problémů. Cíle manažera motivují pouze ve chvíli, kdy se mu je daří plnit. Úspěšné dosažení cílů způsobí radost, hrdost na sebe sama, ale také motivuje manažera k dalším činnostem. V opačném případě přichází účinek demotivační. Proto je dobré neklást na sebe příliš vysoké nároky a nenastavovat nereálné cíle. (Brodský, 2014, s. 38) 1.2.2 Organizování Manažerská činnost musí být efektivní a prospěšná týmu. Proto je důležité správné organizování. „Organizování znamená rozdělování celkového množství manažerských úkolů do řady procesů a činností a v návaznosti na to i stanovování nástrojů zajišťujících, že tyto procesy budou vykonávany efektivně a že odpovídající činnosti budou koordinovány. Jedná se o dělbu činností v časech nejistoty a změny, o jejich integrování – jejich seskupování za účelem naplnění celkového účelu organizace – a o zabezpečování existence efektivních toků informací a komunikačních kanálů.“ (Armstrong, 2008, s. 51) Pro úspěšné organizování platí určitá pravidla. Základním pravidlem je tedy určit v týmu organizační strukturu dle analýzy činností a procesů. Cílem je stanovení rolí a vztahů pracovní skupiny. Manažer si také musí být jistý, že každý člen pracovní skupiny ví, co je třeba udělat ke splnění cílů týmu a jakou má odpovědnost. V našem případě mohou být členové pracovní skupiny například trenéři, kteří v týmu působí. Optimální plnění úkolů poskytuje delegování. 1.2.3 Vedení Mezi složky vedení patří motivace a ovlivňování podřízených pracovníků. Manažer týmu sportovního cheerleadingu musí efektivně vést svoji pracovní skupinu, tedy Management jako vědní disciplína 11 trenéry a ostatní pracovníky, aby tým správně fungoval. Motivace však musí být aplikovaná také na samotné členy týmu. Manažer pomocí motivace, ovlivňování a dalších prvků vedení zajišťuje, aby členové i trenéři aktivně docházeli na tréninky, pracovali na sobě a vzájemně spolupracovali. Podstatným přínosem je pak zvyšování kvality celého týmu. 1.2.4 Kontrola Nejúspěšnějšími týmy jsou obvykle ty, které mají manažery a trenéry se schopností dosahovat svých cílů. Manažerovo posláním ve fázi kontroly je zjištění, analýza a hodnocení reality oproti plánu. Pokud se skutečnost od plánu liší, manažer identifikuje důvod a navrhne vhodná opatření. Kontrola je významná a nezbytná pro zlepšování chodu týmu. Vzhledem k tomu, že ve sportovním cheerleadingu v ČR jsou manažeři většinou také trenéři týmu, nesmí se zapomínat také na objektivnost kontroly. 1.3 Role manažera Henry Mintzberg (1973) definoval manažerské role ve své knize „The Nature of Managerial Work“, kde díky svému pozorování vedoucích pracovníků stanovil 10 druhů rolí ve 3 skupinách: - Interpersonální role: o reprezentant, o vůdce, o spojovací článek. - Informační role: o sběrač podnětů, o šiřitel podnětů, o mluvčí. - Rozhodovací role: o podnikatel/tvůrce změn, o řešitel poruch, o přidělovatel zdrojů, o vyjednavač. Time management jako nástroj pro řízení času 12 2 Time management jako nástroj pro řízení času 2.1 Vymezení pojmu „čas“ Čas je základní fyzikální veličina, která je měřitelná. Pro člověka má čas zásadní význam. Mezi jeho vlastnosti patří vzácnost, měřitelnost, nepřetržitost, neodvolatelnost, relativnost, nelze jej uchovat, zastavit, nahromadit ani koupit. (Jíra a Humlerová, 2013, s. 9) Času není nikdy nazbyt. Jediná možnost, jak efektivně plánovat čas, je zvládat vlastní sebeřízení a využívat metody, nástroje a techniky time managementu. 2.2 Vymezení pojmu „time management“ Pojem time management zahrnuje postupy, doporučení a nástroje pro řízení času, především za účelem zvyšovat efektivnost využití času. (Jíra a Humlerová, 2013, s. 14) Využití time managementu má mnoho pozitiv pro člověka. Patří mezi ně zlepšení vztahů s ostatními, zdravotního stavu (díky většímu klidu a menšímu stresu) a celkově kvalitnější život, který zahrnuje nejen práci, ale také dostatek volného času a zábavy. Aby člověk měl vše uvedené, je nutné umět řídit svůj čas. Time management je zkrátka životně důležitý. (Croft, 1996) De Woot provedl výzkum, ve kterém zjistil, jak si vedou američtí manažeři, kteří tehdy dosud nepřišli do styku s metodami time managementu, při využívání času: - „49 % svého času strávili nad úkoly, které mohly být provedeny jejich asistenty, - 5 % svého času strávili nad úkoly, které mohly udělat jejich sekretářky, - 43 % svého času strávili nad úkoly, které mohly být delegovány jejich náměstkům, resp. odborníkům, - jen 3 % svého času strávili nad úkoly, které optimálně odpovídaly úrovni postavení a odbornosti.“ (Bělohlávek, Košťan a Šuler, 2006, s. 441 – 442) Je velmi šokující, jak ve skutečnosti manažeři neefektivně využívají svůj čas. Time management se toto snaží eliminovat. Time management však není určen pouze manažerům. Je sice více zajímavý pro lidi, kteří mají mnoho pracovních úkolů, ale používání metod a nástrojů time managementu může být užitečné pro každého. Řada lidí si neuvědomuje, že time management znamená v první řadě sebedisciplínu. Jak řídit čas a hospodařit s ním se sice dá naučit, Time management jako nástroj pro řízení času 13 ale změna musí přijít zevnitř člověka. Protože i když člověk zná všechny techniky, metody a postupy time managementu, ale nepřehodnotí svůj osobní přístup, tak k žádné změně nedojde. Často se tak stává, že u něj zesílí stres a frustrace z toho, že se nezlepšilo jeho hospodaření s časem. (Brodský, 2014, s. 13 – 14) 2.3 Jak se time management vyvíjel Vývoj time managementu nelze přesně datovat. Existují však fáze vývoje, které charakterizoval Stephen R. Covey (2007). Vycházel z potřeb lidí, které se postupem času rozšiřovaly. 2.3.1 První generace První generace je spojena s potřebou sepsat si úkoly, které se musí splnit. Obvykle se jedná o úkoly psané do seznamu nebo na malé papírky. Vznikají tím přehledy úkolů. Postupně si pak člověk závazky ze seznamu odškrtává nebo papírky vyhazuje. „První generace se tedy zabývala zejména tím, jaké jsou před námi činnosti, které je potřeba vykonat, a následně vytvořit seznam těchto aktivit. Jednalo se tedy především o otázku CO udělat.“ (Brodský, 2014, s. 15) Pozitivum první generace spočívá ve zmenšení stresu tím, že úkol přesouváme z hlavy ven – na papír. Tato „papírková metoda“ má však nevýhodu v tom, že řeší pouze konkrétní úkoly, ale nevzniká širší koherence. Nestrukturuje tedy ani čas a zvyšuje se riziko oddalování či nesplnění úkolů. 2.3.2 Druhá generace Druhá generace především využívá nástroje, které usnadňují time management. Jedná se hlavně o diáře a plánovací kalendáře. Výhodou je existence nástrojů nejen ve fyzické podobě (např. papírové diáře), ale i v elektronické podobě (např. mobilní telefony, notebooky). Lidé, kteří využívají nástroje druhé generace, si zpravidla plánují schůzky, zaznamenávají si své závazky, vedou v patrnost termíny, zapisují si detaily porad a jednání. (Covey, Merrill a Merrill, 2015, s. 27) Druhá generace již neřeší pouze otázku CO, ale také KDY. S tím se setkávají děti již na základní škole. V případě, že úkolů, závazků a schůzek přibývá, princip druhé generace již přestává stačit. Time management jako nástroj pro řízení času 14 2.3.3 Třetí generace Otázkou JAK činnosti vykonávat se zabývá třetí generace, která tím zareagovala na nedostatky předchozích generací. „Sleduje stanovování cílů, prorovnává jejich důležitost a přiřazuje jim priority. Využívá týmovou spolupráci, podrobné plánování a delegování úkolů a definuje nástroje kontroly jejich plnění.“ (Brodský, 2014, s. 16) Třetí generace má však problém v tom, že se orientuje především na čas a pomůcky, které pomáhají v jeho řízení. Snahou je stihnout vše podle denních, týdenních, měsíčních a ročních plánů, které jsou vzájemně provázané. Nebere však v potaz, že člověk není robot. Třetí generace zapomíná na důležitý, individuální lidský přístup. (Brodský, 2014) 2.3.4 Čtvrtá generace Převratná čtvrtá generace především popírá slovní spojení time management. Tento pojem považuje za nesprávný, protože člověk není schopen řídit čas, pouze sám sebe v čase. Díky obrovskému nátlaku a stresu, který v dnešní době manažeři pociťují z důvodu zvětšování objemu informací a zvyšování požadavků na manažery přichází stresový faktor. Za kratší dobu musejí zvládnout více úkolů, které jsou složitější. Člověk však na takový stres není od přírody připraven. Čtvrtá generace se tedy zabývá člověkem a jeho myšlením. Co je cheerleading 15 3 Co je cheerleading Anglické slovo cheerleading vzniklo ze slov cheer a leading, v překladu povzbuzování a vedení. Členové cheerleadingového týmu se nazývají cheerleaders. Česky je cheerleading nazýván roztleskáváním, ale tento pojem čeští cheerleaders nemají v oblibě a používají spojení „sportovní cheerleading“. „Cheerleading je poměrně komplexní sportovní aktivita sestávající z několika různých činností. Patří sem skoky, tanec, akrobacie, stunty, pyramidy a pokřiky. Každý tým se zaměřuje více na jiný aspekt. V dnešní době je možné týmy rozdělit na ty, které se soustředí více na stunty a týmy převážně taneční.“ (Česká asociace cheerleaders, 2014) Sportovní cheerleading je náročná disciplína, která vyžaduje komplexní sportovní přípravu. Cheerleading je mezinárodně uznávaný jako sport díky organizaci Sport Accord, která světově sdružuje sportovní odvětví. 3.1 Historie cheerleadingu ve světe i u nás Počátky cheerleadingu sahají do roku 1898. Ačkoliv nyní najdeme mezi cheerleaders především zástupce ženského pohlaví, první cheerleader byl muž. Na univerzitním fotbalovém utkání v Minnesotě začal svůj tým povzbuzovat pokřikem student Johnny Campbell, který dav roztleskal a povzbudil k fandění. Brzy se cheerleading začal rozšiřovat a čím dál více univerzit mělo své cheerleadingové týmy. Ženy začaly s cheerleadingem až v roce 1923. (Green, 2011) V České republice se cheerleading objevil déle. V roce 2001 byla založena Česká asociace cheerleaders, která začala týmy sdružovat a rozvíjet cheerleading. V roce 2015 Česká asociace cheerleaders sdružovala celkem 31 týmů z České republiky o celkovém počtu 1 123 členů. (Česká asociace cheerleaders, 2016) 3.2 Česká asociace cheerleaders Česká asociace cheerleaders se zaměřuje na systematickou podporu rozvoje cheerleadingu jako moderního sportovního odvětví. Sdružuje kluby, které se specializují na sportovní a taneční cheerleading. Předmětem činnosti je organizování cheerleadingu a všech jeho forem na území České republiky. Činnost asociace je

Related books

Time management

2022 • 13 Pages • 908.74 KB

TIME-MANAGEMENT

2022 • 33 Pages • 2.39 MB

# # Time Management Fundamentals

2022 • 7 Pages • 270.8 KB

Project Time Management

2022 • 68 Pages • 510.2 KB

Time Management - APHRDI

2022 • 73 Pages • 4.27 MB

Time management - Palmknihy

2022 • 40 Pages • 512.37 KB

time-management-mini

2022 • 138 Pages • 4.2 MB

6. Time management - ESBM.cz

2022 • 3 Pages • 200.33 KB

Effective Time Management - Pearsoncmg.com

2022 • 105 Pages • 10.88 MB

ERL Time Management System

2022 • 4 Pages • 970.65 KB

Successful Time Management - NCMAlliance

2022 • 368 Pages • 9.23 MB

The time management guide

2022 • 10 Pages • 841.46 KB

TIME MANAGEMENT - Albatros Media

2022 • 9 Pages • 73.14 KB

Time management - Medical Writing

2022 • 52 Pages • 742.32 KB